چشم اندازي بر انتخابات مجلس در انديشه تابناك امام خميني (ره)، شاخص هاي انتخاب اصلح چيست؟                 


چشم اندازي بر انتخابات مجلس در انديشه تابناك امام خميني (ره)،

شاخص هاي انتخاب اصلح چيست؟

(قسمت دوم)

بيژن ذبيحي

 

4. متعهد، متخصص و متفكر بودن

تعهد

يكي ديگر از صفات نمايندگان مجلس، تعهد و پافشاري بر اصول و ارزش ها و آرمان هاي انقلاب اسلامي است كه از بيان امام خميني (ره) به عنوان يكي از شرايط خدشه ناپذير مسؤولين و كارگزاران نظام مطرح شده است. امام در وصيت نامه سياسي -الهي خويش خطاب به نسل آينده مي فرمايد:

«از مهمات امور تعهد وكلاي مجلس شوراي اسلامي است. ما ديديم كه اسلام و كشور ايران چه صدمات بسيار غم انگيزي از مجلس شوراي اسلامي غير صالح و منحرف، بعد از مشروطه تا عصر رژيم جنايتكار پهلوي و از هر زمان بدتر و خطرناكتر اين رژيم تحميلي فاسد خورد و چه مصيبت ها و خسارت هاي جان فرسا از اين جنايتكاران بي ارزش و نوكرمآب به كشور و ملت وارد شد. در اين پنجاه سال يك اكثريت قلابي منحرف در مقابل يك اقليت مظلوم موجب شد كه هرچه انگلستان و شوروي و اخيراً آمريكا خواستند با دست همين منحرفان از خدا بي خبر انجام دهند و كشور را به تباهي و نيستي كشانند»

حضرت امام در بخشي از سخنان خويش در زمينه محاسن و آثار مثبت حضور افراد متعهد در مجلس شوراي اسلامي مي فرمايد:

«اشخاصي كه متعهد هستند... و در صراط مستقيم انسانيت هستند، به مجالس و مجلس شورا بفرستيم. تا ان شاءالله اسلام به آن معنايي كه هست، اسلام به اين حقيقتي كه هست، در ايران پياده شود.»

بنابراين امام وجود افراد متعهد را سبب پياده شدن اسلام حقيقي مي دانند چرا كه مجلس با تصويب قوانين اسلامي و صحيح زمينه برپايي و استمرار نظام سياسي اسلام را فراهم خواهد آورد.

متفكر

چون وظيفه اصلي نمايندگان مجلس تفكر در قانونگذاري و نظارت بر حسن اجراي آن است لذا با ورود افراد غير متعهد و متفكر چنان كه، طرح ها و لوايح، بدون كارشناسي كافي به شوراي نگهبان فرستاده شود و شوراي نگهبان با در نظر گرفتن قوانين اسلام آن را رد كند و اين عمل تكرار شود موجب وهن مجلس، اتلاف وقت و هدر رفتن بيت المال و همچنين موجب دلسردي مردم و در نتيجه كاهش مشاركت انتخاباتي خواهيم شد. برهمين اساس حضرت امام راحل كساني را به عنوان اصلح معرفي نمايد كه علاوه بر تعهد كاري، متفكر نيز باشند:

«اميد آن دارم كه با وحدت كلمه و كوشش در راه التيام بين قشرهاي مختلف موفق شويد كه نمايندگان متعهد، متفكر، دلسوز به ملت و به خصوص طبقه مستضعف و خدمتگزار به اسلام و مسلمين، در مجلس شوراي اسلامي بفرستيد.»

تخصص

مقوله پرداختن به امر تخصص در انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز حائز اهميت مي باشد چرا كه با توجه به رسالت خطير مجلس در تعيين سرنوشت كشور و تصميم گيري در موضوعات كلان و حياتي مملكت ضروري است كه اين نهاد در زير مجموعه خود كميسيون هاي تخصصي درباره موضوعات مختلف را داشته باشد كه مباحث تخصصي و پايه اي جهت طرح در مجلس در آنجا مطرح و به شور گذارده شود و كليه موضوعات، نيازمندي ها، مشكلات مطالبات و برنامه و استراتژي هاي لازم براي اداره نظام اجرايي كشور و همچنين كليّه طرح ها و لوايح فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، امنيتي... در كميسيون هاي مربوطه و با حضور و دعوت از متخصصين و افراد كارآزموده مورد كنكاش قرار گيرد تا برنامه اي اصولي و جامع جميع جهات تدوين و ارائه شود.
حضرت امام خميني (ره) بر همين اساس در بخشي از سخنان خويش، به لزوم تخصصي بودن قوه مقننه اشاره فرموده اند:

«اين مجلسي است كه بايد سياست نه شرقي، نه غربي را در جهان دو قطبي اجرا كند و احكام سياسي و اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي اسلام را كه به طاق فراموشي سپرده شده بود و قرن ها منزوي بود، به صحنه آورد و چنين مجلسي است كه قدرت روحي مافوق عادي و قدرت تشخيص مسائل پيچيده جهان و قدرت تصميم گيري هاي قاطع، بي گرايش به دو قطب الحادي و سرمايه داري را لازم دارد، چنين مجلسي در كميسيون هاي مختلفش، كارشناسان و متخصصان متعهد و زبردست لازم دارد»

«يكي از وظايف مهم شرعي و عقلي ما براي حفظ اسلام و مصالح كشور، حضور در حوزه هاي انتخابيه و رأي دادن به نمايندگان صالح كاردان و مطلع بر اوضاع سياسي جهان و ساير چيزهايي كه كشور به آنها احتياج دارد مي باشد چه از روحانيون باشند، چه نباشند و مجلس چنانچه محتاج به علما و روحانيون مطلع از احكام شرعي و سياسي اسلام است، محتاج به متخصصين رشته هاي مختلفي است كه كشور احتياج به آنها دارد»

حضرت امام فلسفه اين ضرورت را چنين بيان مي كنند:

«مجلس مي خواهد ايران را در مقابل جهان اداره كند، مجلس يك چيزي نيست كه بخواهد ايران را در مقابل خودش درست بكند، ايران در مقابل جهان است امروز، آن هم يك جهان امروزي، ايران امروزي كه تك است در دنيا و جهان امروزي كه همه مهاجمند، همه مهاجم به شما هستند.»

5. اخلاق اسلامي

در فرهنگ اسلامي، خلق نيكو، حكمت نهايي وحي و علت بعثت پيامبر اكرم (ص)برشمرده شده است و نيز در قرآن كريم، اخلاق نيكوي پيامبر اكرم، باعث استحكام حكومت و عامل اساسي جذب مردم ذكر شده است. حضرت امام خميني (ره) هم در سفارش خود به ملت ايران، بر همين اصل مهم تكيه نموده و توصيه مي كند كه نمايندگاني را انتخاب نمائيد كه مزين به اخلاق اسلامي باشند:

«وكيل هايي كه آراسته هستند به اخلاق خوب، متعهّد هستند به اسلام را انتخاب كنيد.
مجلس، مجلسي اسلامي است و بايد اخلاق همه در انتخابات هم اخلاق اسلامي باشد.»

در مبحث اخلاق اسلامي به عنوان يكي از شرايط و معيارهاي انتخاب از نظر حضرت امام خميني (ره) مقولات ديگري نيز قابل ذكر مي باشد كه به شرح ذيل مي توان بدان پرداخت.

5/1. تقوا

صفت تقوا، حالت خود نگهداري و حفظ نفس انساني است از آنچه كه او را به سوي خطا و گناه سوق مي دهد. اين حالت در فرهنگ قرآني به عنوان يك معيار كرامت و برتري هر فردي نزد خداوند بيان گرديده است. البته منظور از تقوا در اين مبحث اعم از تقواي ديني است و شامل تقواي سياسي، تقواي مالي و... مي شود. حضرت امام نيز در مورد اهميت اين امر مي فرمايد:

«شرافت به تقواست، شرافت به اين است كه تبعيت از اسلام، هر كس بيشتر تبعيت از اسلام كرد، بيشتر شرافت دارد و هر كس كمتر، شرافت كم است، ولواينكه بسته به رسول اكرم باشد.»

در انديشه حضرت امام، براي انتخاب يك نماينده اصلح و ويژگي هاي نامزدهاي انتخاباتي به مصاديقي از تقوا برمي خوريم كه بدين شرح مي باشد:

5/1/1. در صراط مستقيم انسانيت بودن

حضرت امام خميني (ره)، اين شرط اساسي را براي يك نماينده لازم و واجب مي داند و نتيجه انتخاب چنين شخصي را پياده شدن اسلام حقيقي ذكر كرده است:

«اشخاصي كه سالم هستند، اشخاص كه بصيرت دارند و هيچ انحراف ندارند و در صراط مستقيم انسانيت هستند به مجالس و مجلس شورا بفرستيم تا اينكه ان شاءاللّه اسلام به آن معنايي كه هست، اسلام به اين حقيقتي كه هست در ايران پياده شود.»

5/1/2. عدم احتمال انحراف عقيدتي و اخلاقي

انحراف از اسلام، فرد و جامعه را با آسيب ها و خطراتي مواجه مي نمايد بديهي است كه خطر انحراف در سطح نمايندگان مجلس كه بنا به وظيفه ذاتي قوانين فردي و اجتماعي يك جامعه را طرح و بررسي و برنامه ريزي مي كنند خطري بسيار عظيم و مشكل آفرين خواهد بود. زيرا كه نماينده منحرف و فاسد مي تواند با رأي خود يك لايحه و طرح را در مجلس به تصويب رساند كه تا مدت ها آثار سوء و تخريبي آن در جامعه نمايان باشد. حضرت امام خميني (ره) در بيان اهميت يك رأي نماينده مجلس مي فرمايد:

«شما نمايندگان محترم مي توانيد با يك رأي خود خدمت ارزشمندي به خدا و خلق نماييد و بالعكس مي توانيد يك خطر بزرگ را از كشور و اسلام رفع كنيد و بالعكس.»

امام به دليل اهميت و جايگاه رفيع مجلس و جلوگيري از هر گونه سوء استفاده از مقام قانونگذاري و قدرت مجلس، نه تنها «قطع و يقين به عدم انحراف» را كافي نمي دانند بلكه معتقدند: اگر احتمال انحراف اخلاقي عقيدتي و اعمالي در نامزدي داده مي شود، نبايد به او اعتماد كرد و رأي خود را به او اختصاص داد:
«بايد به اشخاصي كه احتمال انحراف در آنان مي رود رأي ندهند، چه احتمال انحراف عقيدتي، اعمالي و يا اخلاقي باعث مي شود كه به چنين اشخاصي اعتماد نمي شود كرد و رأي به آنان موجب مسؤوليت خواهد بود.»

5/1/3. امانتداري

در فرهنگ اسلامي به مقوله امانت و امانتداري و مزين بودن انسان به اين صفت والاي اسلامي توجه ويژه اي شده است.

حضرت امام خميني (ره) نيز از نظام اسلامي، به «امانت» تعبير كرده و صاحب امانت را هم حضرت ولي عصر (عج) معرفي نموده اند:

«خداوند همه را از اين قيدهاي شيطاني رها فرمايد تا بتوانيم اين امانت الهي را به سر منزل مقصود برسانيم و به صاحب امانت حضرت مهدي موعود ارواحنا لمقدمه الفداء رد كنيم.»

حتي صريحاً مجلس را به عنوان «امانت خدا» معرفي كرده و نمايندگان مجلس را مكلف به حفظ اين امانت الهي؛ چنانكه مي فرمايد:

«تو مكلفي حفظ كني مجلس را، امانت خداست و حفظش امروز به اين است كه... يك مجلس خوب باشد.»

5/1/4. حسن سابقه

همانطور كه نيز قبلاً اشاره گرديد يكي از راه هاي شناخت و انتخاب نماينده اصلح، تحقيق از سابقه و عملكرد او در گذشته و حال مي باشد زيرا كه اگر سابقه افراد، كردار و رفتار و گفتارشان در گذشته بررسي نشود و اگر در سابقه فكري و عملي آنها نقطه ضعفي وجود داشته باشد، همين نقطه سياه در مواقع حساس ضربه خود را به مردم و نظام وارد خواهد ساخت و از آنجا كه در انتخابات مجلس انتخاب نماينده اصلح مورد نظر مي باشد پس بايستي افراد داراي حسن سابقه در همه ابعاد و زوايا را انتخاب كرد و حضرت امام نيز از اين صفت به عنوان يكي از ملاك ها و معيارهاي انتخاب نام برده است:

«اميد است ملت مبارز، متعهد، به مطالعه دقيق در سوابق اشخاص و گروه ها، آراء خود را به اشخاص دهند كه... به حسن سابقه و تعهد به قوانين اسلامي... معروف و موصوف باشند.»

«افراد بايد اولاً مسلمان باشند، ثانياً معتقد به نهضت باشند، امين باشند در كارهايشان ايمان حقيقي داشته باشند، متعهد باشند نسبت به احكام اسلام، سوابق انحراف و سوء نداشته باشند»

البته حسن سابقه اشخاص تا زماني معتبر است كه به همان صفت موصوف باشند و اگر در گذر زمان فردي به علل مختلف در مواضع، رفتار و گفتار خويش تحت تأثير القائات منحرفين قرار گرفت و مثلاً اين تغيير رفتار و موضع در تناقض با سابقه نيكو و انقلابي اشخاص بود از درجه اعتبار ساقط مي باشد. زيرا كه بنا به وصيت حضرت امام «ميزان حال فعلي افراد است»

5/1/5. ساده زيستي

اسارت در چنگال جاذبه هاي دنيايي و غرق شدن در زندگي اشرافي و تجملي توسط انسان هاي غير مهذب و ضعيف به عنوان، آفت اصلي، مسؤولين نظام و انقلاب را تهديد مي كند و اشخاصي از اين مهلكه جان سالم به در خواهند برد كه در مسير تهذيب نفس طي طريق نموده اند و توانسته اند كه نفس سركش خود را رام كنند.

حضرت امام خميني (ره) كه خود اسوه ساده زيستي و زهد بود خطاب به نمايندگان دوره سوم مجلس فرمود:

«اگر بخواهيد بي خوف و هراس در مقابل باطل بايستيد و از حق دفاع كنيد و ابرقدرتان و سلاح هاي پيشرفته آنان و شياطين و توطئه هاي آنان در روح شما اثر نگذارد و شما را از ميدان به در نكند، خود را به ساده زيستي عادت دهيد و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهيزيد، مردان بزرگ كه خدمت هاي بزرگ براي ملت هاي خود كرده اند اكثراً ساده زيست و بي علاقه به زخارف دنيا بوده اند، چرا كه با زندگاني اشرافي و مصرفي نمي توان ارزش هاي انساني اسلامي را حفظ كرد.»

نيز فرموده اند: «آنهايي كه اسير هواهاي پست نفساني و حيواني بوده و هستند، براي حفظ يا رسيدن به آن تن به هر ذلت و خواري مي دهند و در مقابل زور و قدرت هاي شيطاني خاضع و نسبت به توده هاي ضعيف، ستمكار و زورگو هستند ولي وارستگان برخلاف آنانند.»

6. صافي و خدمتگزار مستضعفان

نظام اسلامي مبتني بر دين اسلام، با الگوگيري از سيره پيامبر اكرم و ائمه معصومين، خدمت به خلق خدا، و رعايت حال توده مردم به ويژه قشر محروم و ضعيف مي باشد. در نظام جمهوي اسلامي اجراي اهداف والاي انقلاب اسلامي كه در قانون اساسي متجلي شده بستگي به طرح ها، لوايح و مصوباتي دارد كه در مجلس مطرح مي شود كه اگر اين مصوبات در راستاي تأمين عدالت براي طبقات محروم در تأمين عدالت اجتماعي باشد آرمان هاي حضرت امام تحقق خواهد يافت. بديهي است كه لازمه اين امر انتخاب نمايندگان مجلس از طبقه محروم كه طعم محروميت را چشيده اند مي باشد چنان كه ايشان ضمن انتقاد از مجلس دوران طاغوت چنين مي فرمايد:

«مجلس ديروز نمي توانست به فكر محرومين باشد، براي اينكه محروم تويش نبود.
در مجلس شورا هم نمي خواهيم از طبقه بالا درست بشود، مجلس شورا مي خواهيم، از آدم ها، آدم هايي كه متوجه اند به اينكه به اين ملت چه گذشته است درست بشود.»

در انديشه حضرت امام خميني (ره) در جمهوري اسلامي، گرايش به محرومان و چشم اندازي بر انتخابات مجلس مستضعفان و حمايت از آنان از شرايط اساسي مسؤولان مي باشد و بر همين اساس، خطاب به ملت ايران در زمينه تشكيل مجلس شوراي اسلامي مي فرمايد:

«مجلس از طبقه اي باشند كه محروميت و مظلوميت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فكر رفاه آنان باشند، نه از سرمايه داران و زمين خواران و صدرنشينان مرفه و غرق در لذات و شهوات كه تلخي محروميت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمي توانند بفهمند.»

«خدا نياورد آن روزي را كه سياست ما و سياست مسؤولين كشور ما، پشت كردن به دفاع از محرومين و روآوردن به حمايت از سرمايه داري گردد»

حضرت امام در اين زمينه هشدار حكيمانه اي را خطاب به ملت شريف ايران فرموده اند در اين پيام كه به منشور انقلاب شهرت يافته مي فرمايد:

«آنهايي كه در خانه هاي مجللي، راحت و بي درد آرميده اند و فارغ از همه رنج ها و مصيبت هاي جان فرساي ستون محكم انقلاب و پابرهنگان محروم، تنها ناظر حوادث بوده اند و حتي از دور هم دستي بر آتش نگرفته اند، نبايد به مسؤوليت هاي كليدي تكيه كنند، كه اگر به آنجا راه پيدا كنند چه بسا انقلاب را يك شبه بفروشند.»

6/2. خادم و خدمتگزار ملت

همان طور كه اشاره گرديد نماينده اصلح كسي است كه علاوه بر حمايت و خدمتگزاري قشر مستضعفين و محرومين به تأسي از انديشه و سيره حضرت امام خميني (ره) خود را خادم و خدمتگزار ملت بداند و خود را وقف امر قانونگذاري و حسن اجراي قانون كند:

«رأي خود را به شخصي كه متعهد به اسلام و خدمتگزار به ملت و كشور و حامي مستضعفان... است بدهيد»

«يك اشخاصي را كه... معروف است به خدمت به مردم، آنها را تعيين بكنند»

شاخصه هاي نامزدهاي اصلح در انديشه تابناك امام خميني (ره)

1. شاخصه اخلاقي:

الف. اخلاق فردي؛

1. مزين به اخلاق اسلامي

2. متدين

3. متقي

4. مخلص

5. سالم

6. امين، معروف به امانت

7. مؤمن

8. داراي سعه صدر

9. شجاع

10. داراي حب نفس نباشد

11. پرهيز از معيارهاي غير اخلاقي

12. پرهيز از هواهاي نفساني

13. پرهيز از خودنمايي

ب. اخلاق اجتماعي؛

1. متعهد

2. احساس مسؤوليت

3. دلسوز به ملت و به خصوص طبقه مستضعف

4. خدمتگزار به اسلام و مسلمين

5. خدمتگزار به ملت و كشور

6. معروف به خدمت به مردم

7. مرتبط با مردم

8. از قشر متوسط مردم و آميخته با مردم

9. توجه به ارزش خدمت نه تحصيل مقام

10. خيرخواه امت

11. مورد اعتماد

12. ضابطه گرايي

13. عدم گروه گرايي

14. كار براي خدا

15. پرهيز از كار براي خود

16. ناباب نباشد

17. كارشكني نكند

18. فتنه گري نكند

19. ساده زيست

20. بي علاقه به زخارف دنيا

21. پرهيز از زندگاني اشرافي و مصرفي

22. پرهيز از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام

23. عدم سوء سابقه و انحراف

24. عدم خيانت

25. عدم احتمال انحراف اخلاقي در اعمال

26. حريت

27. صراحت

2. شاخصه اعتقادي:

1. صد در صد مسلمان

2. معتقد به احكام اسلام

3. معتقد به اجراي احكام اسلام

4. ملتزم به ولايت مطلقه فقيه

5. تعهّد به اسلام و حيثيت آن

6. عدم احتمال انحراف عقيدتي

3. شاخصه علمي:

1. متفكر

2. متخصص

3. اقتصاددان

4. علما و روحانيون مطلع از احكام شرعي

5. قدرت تشخيص مسائل

6. آگاه به مسايل روز

7. آگاه به نيازهاي كشور

8. منتج و نافع

9. روشنفكر متعهد

10. روحانيون مطلع از احكام اصول سياسي اسلام

11. مطلع بر اوضاع جهان

12. داراي فهم و درك سياسي

13. سياست را بفهمد

14. از روي جهالت با مسأله برخورد نكند

15. لايقتر از سايرين

16. كارشناس و متخصص متعهد و زبردست

4. شاخصه سياسي:

الف. عرصه داخلي؛

1. متعهد به قوانين كشور

2. حافظ منافع كشور

3. سياستمدار

4. احتياجات مملكت را بشناسد

5. مطلع به مصالح و مفاسد كشور

6. وجدان سياسي

7. داراي ديد سياسي

8. حق گرايي

9. اهل توطئه نباشد

10. مخالف طاغوت

11. عدم گرايش به دسته و گروه

ب. عرصه بين المللي؛

1. اجراي سايت نه شرقي، نه غربي

2. نه متمايل به شرق نه متمايل به غرب

3. آگاه به اوضاع سياسي جهان

4. قدرت تشخيص مسائل پيچيده جهان

5. بي گرايش؛ به دو قطب الحادي و سرمايه داري

6. مقابله در برابر فشارهاي امريكا و روس

7. مخالف با مكتب هاي انحرافي

8. منزه از گرايش به شرق و غرب

9. فهميدن مسائل خارجي و توطئه هاي دشمنان

10. استقلال

ج. عرصه انديشه و تفكر؛

1. داراي ديد و فهم سياسي

2. وفادار به جمهوري اسلامي

3. وفادار به قانون اساسي

4. غير منحرف

5. داراي بصيرت در امر دين و دنيا

6. موافقت با جمهوري اسلامي

7. معتقد به جمهوري اسلامي

8. قدرت تصميم گيري هاي قاطع

9. به صحنه آوردن احكام سياسي، اجتماعي

 

http://www.kayhannews.ir/901203/12.htm

 

 Skip Navigation Links
زندگینامهزندگینامهExpand زندگینامه
کتابشناسیکتابشناسی
مقالاتمقالات
آثار امام خمینیآثار امام خمینیExpand آثار امام خمینی
اشعار اماماشعار امامExpand اشعار امام
مستنداتمستنداتExpand مستندات
اشعار درباره اماماشعار درباره امامExpand اشعار درباره امام
خاطراتخاطراتExpand خاطرات
بیاناتبیاناتExpand بیانات
امام از نگاه جهانامام از نگاه جهانExpand امام از نگاه جهان
آثار درباره امام آثار درباره امام Expand آثار درباره امام

 

 

سایر پایگاه ها