ديدگاه امام در مورد مبارزه با مخالفين اسلام و انقلاب                 


ديدگاه امام در مورد مبارزه با مخالفين اسلام و انقلاب

1- تكليف بر گسترش نهضت مستضعف در مقابل مستكبر

ما اميدواريم ، ما اميد آن داريم كه همه اقشار ملت هاي مستضعف به هم بپيوندند. ما از خداي تبارك و تعالي مي خواهيم كه مسلمين در تمام اقشار عالم بيدار شوند. مسلمين از تفرقه ، از اختلاف دست بردارند . من اميدوارم كه شما جوانان پاكستاني كه به ديدار من آمديد و هم پيوستگي خود را با نهضت ما اعلام داشتيد . همه موفق و سالم باشيد . بايد اين نهضت در تمام عالم ، نهضت مستضعف در مقابل مستكبر در تمام عالم گسترده شود، ايران مبدا و نقطه اول و الگو براي همه ملت هاي مستضعف ، ملت هاي مستضعف ببينند كه ايران با دست خالي و با قدرت ايمان و با وحدت كلمه تمسك به اسلام در مقابل قدرت هاي بزرگ ايستاد و قدرت هاي بزرگ را شكست داد. ساير اقشار ملت ها به اين رمز اسلامي ، به اين رمز ايماني اقتدا كنند. در تمام اقشار عالم مسلمين بپا خيزند بلكه مستضعفين بپا خيزند وعده الهي كه مستضعفين را شامل است و مي فرمايد كه ما منت بر مستضعفين مي گذاريم كه آنها امام بشوند در دنيا و وارث باشند ، امامت حق مستضعفين است. وراثت از مستضعفين است . مستكبرين غاصبند، مستكبرين بايد از ميدان خارج بشوند . ما مستكبرين ايران را از صحنه بيرون كرديم و به جاي آن مستضعفين نشستند.

صحيفه نور، جلد 6، ص 168

2- چرا مسلمين بر ضد مستكبرين قيام نمي كنند؟

مسلمين را چه شده است كه در اين مسائل كه مربوط به اسلام است و مربوط به حيثيت مسلمين است ساكت نشسته اند . تماشاچي شده اند ؟ ما احتياج به كمك هاي جندي و كمك هاي ارتشي نداريم و ما خودمان حساب اينها را پاك خواهيم كرد ، لكن تاسف دارد كه مسلمين بي توجه هستند به اين مسائل اسلامي ، بي توجه هستند به قرآن كريم عمل نمي كنند به صريح قرآن كريم كه فرموده است كه : اگر يك طايفه اي ولو مسلم باشد اگر چنانچه حمله كرد بر طايفه ديگر از مسلمين ، بر مسلمين لازم است كه از آن طايفه مظلوم دفاع كنند . چرا خبرگزاري هاي خودشان را نمي فرستند و ببينند مسائلي كه در ايران واقع شده است ، مصائبي كه در ايران واقع شده است ؟ و چرا اگر خبرگزاري هايي باشد و اطلاع بدهد به آنها در راديوهاي آنها منعكس نمي شود؟ اين سكوت مرگبار چيست كه در مسلمين است ؟ شما گمان مي كنيد كه مطرح عراق و ايران است و صدام است و مملكت ايران ؟ قضيه اين نيست . نه مطرح يك كشور . مطرح تمام كشورهاي اسلامي است ، مطرح مستضعفين جهانند . آن چيزي كه آنها مي خواهند اين است كه مسلمين متفرق باشند و آنها حكومت كنند به اين مسلمين. آنها تمام جوان هاي ما را به تباهي بكشند . آنها به ايران فقط نظر ندارند. آنها به همه بلاد مسلمين ، به همه بلادي كه تحت سلطه اسلام بايد باشد آنها نظر دارند . لكن مي بينند كه اگر يك ميليارد مسلم با هم مجتمع بشود و آن معنايي كه در سي و پنج ميليون جمعيت ايران تحقق پيدا كرد و ضربه زد به آنها ، آن چنان ضربه اي كه تا آخر سر خودشان را نمي توانند بلند بكنند، اگر يك ميليارد جمعيت مسلمين اين طور بشوند چه خواهد شد؟ آنها براي جلوگيري از اين معناست كه اين معناست كه اين جنگ ها را به پا مي كنند. چرا بايد دولت هاي اسلامي اين طور از هم منفصل باشند و جدا باشند ؟ چرا بايد دولت هاي اسلامي توجه به مسائلي اجتماعي و سياسي اسلام نداشته باشند؟ چرا بايد ممالك اسلامي توجه نداشته باشند كه نقطه نظر آنها اسلام است نه ايران ؟ ملت ها همه توجه دارند ، چرا دولت ها توجه ندارند ؟ تا كي بايد ما و دولت هاي ما تحت سلطه اجانب باشيم ؟ تا كي بايد مستشاران آمريكا و شوروي به ما حكومت كنند؟ تا كي بايد يك گروهبان شوروي ، يك گروهبان انگليسي ، يك گروهبان آمريكايي بيايد و به ارتش ما حكومت كند ؟ ما آنها را بيرون كرديم شما هم بيرون كنيد . ساير ممالك اسلامي هم بيرون كنند. ما آنهايي كه تشتت ايجاد مي كنند در ايران به جاي خودشان نشانده ايم و مي نشانيم . ساير ممالك اسلامي هم مكلفند به اين كه آنهايي كه بر خلاف دستورات نبي اسلام ايجاد تشتت مي كنند ، آنها را بگيرند و بيرون كنند و از بين ببرند . چرا نشسته ايم ما؟ چرا مسلمين نشسته اند ؟ چرا نهضت نمي كنند؟ چرا قيام نمي كنند مسلمين بر ضد مستكبرين؟ چرا مستضعفين جهان قيام نمي كنند بر ضد مستكبرين ؟ سياه هاي آمريكا ما را تاييد كردند لكن دولت هاي اسلامي اكثرا تاييد نكردند. ملت ها در هر جا بودند ما را تاييد كردند ، مسلمين ملت هاشان در هر جا بود ما را تاييد كردند و اين دولت غاصب بعث را ، بعث عراق را محكوم كردند ، لكن دولت ها اين كار را نكردند . چه طور شده است دولت هارا ؟ چرا بايد تا آخر اينها تحت فشار ظلم ابر قدرت ها تسليم بشوند ؟ چرا بايد افغانستان را آن طور كنند و مسلمين نشسته باشند ؟ چرا بايد ايران را اين طور كنند و مسلمين ساكت باشند ؟ نشسته اند كه يكي يكي اينها را از بين ببرند . نوبت بعدي بشود؟

صحيفه نور، ج 13، صص 166، 167

  3- تكليف ما مبارزه با ظلم هاست

و من اميدوار هستم كه خداوند تاييد كند ما را در اين مقصدي كه داريم ، لكن مهم اين است كه ما تكليفي ادا مي كنيم ، تكليف ما اين است كه در مقابل ظلم ها بايستيم ، تكليف ما اين است كه با ظلم ها مبارزه كنيم ، معارضه كنيم ، اگر توانستيم آنها را به عقب برانيم كه بهتر و اگر نتوانستيم ، به تكليف خودمان عمل كرديم . اين طور نيست كه ما خوف اين را داشته باشيم كه شكست بخوريم . اولا كه شكست نمي خوريم ، خدا با ما است و ثانيا بر فرض اين كه شكست صوري بخوريم شكست معنوي نمي خوريم و پيروزي معنوي با اسلام است ، با مسلمين است ، با ماست. شما قدرتمند باشيد و در مقابل همه مشكلات قيام كنيد و وحدت خودتان را حفظ كنيد . توجه به خدا را حفظ كنيد ، از خداوند تعالي سلامت و سعادت همه شما را خواستارم و اميدوارم كه با صحت و سلامت پيروزي پيدا بكنيد و بر همه مشكلات غلبه كنيد.

صحيفه نور ، ج 12 . صص 92و 93

4- ما بايد با صلاح ايمان با قدرت ها مقابله كنيم

شما مي دانيد، در تاريخ ديديد كه مسلمين صدر اسلام با يك وعده كم اما مجتمع و با ايمان غلبه كردند، در ظرف كمتر از نيم قرن بر تقريبا معموره آن وقت غلبه كردند براي اين كه با هم بودند و اسلحه ايمان در دست آنها بود. كي ما مي خواهيم اين اسلحه ايمان را - كه كنار گذاشته است - به دست بگيريم و با اين قدرت ها با اسلحه ايمان مقابله كنيم ؟ شما ديديد كه يك ملتي كه عددش كم و هيچ اسلحه نداشت و هيچ ابزار جنگي نداشت و هيچ نظامي گري نداشت و ابزار ايمان داشت و با ابزار ايمان غلبه كرد بر يك قدرت شيطاني كه همه قدرت ها دنبال او بودند. نه همان ابر قدرت ها ، همه قدرت ها دنبال او بودند. اين قدرت ايمان بود كه يك مشت مردم را كه هيچ نداشتند غلبه داد . اين همان قدرتي بود كه در صدر اسلام با يك ابزار كم غلبه كردند بر روم با آن بساط .

صحيفه نور، ج 19، ص 93

5- مبارزه با استعمارگران و مخالفين بزرگ اسلام ((آمريكا و انگليس))

مهمترين و درد آورترين مساله اي كه ملت هاي اسلامي و غير اسلامي كشورهاي تحت سلطه با آن مواجه است موضوع امريكاست . دولت آمريكا به عنوان قدرتمند ترين كشورهاي جهان براي بيشتر بلعيدن ذخاير مادي كشورهاي تحت سلطه ، از هيچ كوششي فروگذارنمي كند.

آمريكا دشمن شماره يك مردم محروم و مستضعف جهان است. آمريكا براي سيطره سياسي و اقتصادي و فرهنگي و نظامي خويش بر جهان زير سلطه ، از هيچ جنايتي خودداري نمي نمايد . او مردم مظلوم جهان را با تبليغات وسيعش كه به وسيله صهيونيسم بين الملل سازماندهي مي گردد، استثمار مي نمايد. او با ايادي مرموز و خيانتكارش ، چنان خون مردم بي پناه را مي مكد كه گويي در جهان هيچ كس جز او و اقمارش حق حيات ندارند . ايران كه خواسته است از هر جهت با اين شيطان بزرگ قطع رابطه كند ، امروز گرفتار اين جنگ هاي تحميلي است . آمريكا عراق را وادار نموده است خون جوانان ما را بريزد او ساير كشورهاي تحت نفوذش را وادار نموده است تا ما را با حصر اقتصادي از پاي در آورد مع الاسف اكثر كشورهاي آسيايي هم با ما سر ستيز برداشته . ملتهاي مسلمان بايد بدانند كه ايران كشوري است كه رسما با آمريكا مي جنگد و شهداي ما اين جوانان و دلاوران ارتش و سپاه از ايران و اسلام عزيز در مقابل آمريكا دفاع مي كنند . پس ذكر اين مسئله ضروري است كه درگيريهاي غرب كشور عزيز ما درگيريهايي است از جانب آمريكا كه گروه هاي از خدا بي خبر وابسته . هر روز ما را با آن مواجه كرده اند و اين به محتواي انقلاب اسلامي ما مربوط مي شود كه بر پايه استقلال واقعي بنا گشته است . چه اگر ما با آمريكا و يا ساير ابر قدرت ها و قدرت ها كنار آمده بوديم . گرفتار اين مصائب نبوديم ولي مردم ما ديگر به هيچ وجه حاضر نيستند تن به خواري و ذلت دهند و مرگ سرخ را به زندگي ننگين ترجيح مي دهند . ما براي كشته شدن حاضريم و با خداي خويش عهد نموده ايم كه دنباله روي امام خود سيدالشهدا (ع) باشيم . اي مسلماناني كه در كنار خانه خدا به دعا نشسته ايد ! به ايستادگان در مقابل آمريكا و ساير ابر قدرت ها دعا كنيد و بدانيد كه ما با عراق جنگي نداريم و مردم عراق پشتيبان انقلاب اسلامي ما هستند . ما با آمريكا در ستيزيم و امروز دست آمريكا از آستين دولت عراق بيرون آمده است و به اميد خدا اين ستيز تا استقلال واقعي ادامه دارد كه بارها گفته ام ما مرد جنگيم و تسليم براي مسلمانان معنا ندارد . اي كشورهاي بي طرف ! شما را به شهادت مي طلبيم كه آمريكا قصد نابودي ما را دارد ، كمي به خود آئيد و ما را در هدفمان كمك كنيد . ما به شرق و غرب به شوروي و آمريكا پشت كرده ايم تا خود ، كشور خود را اداره كنيم ، آيا حق است تا اين چنين مورد هجوم شرق و غرب واقع شويم ؟ با اوضاع فعلي جهان اين يك استثناي تاريخي است كه با مرگ و شهادت و شكست ما ، مطمئنا هدف ما شكست نمي خورد . بارها گفته ام كه گروگان گيري توسط دانشجويان مسلمان و مبارز و متعهد ما عكس العمل صدماتي است كه ملت ما از آمريكا خورده است . اينان فعلا با باز پس دادن اموال شاه معدوم و لغو تمام ادعاهاي آمريكا عليه ايران و ضمانت به عدم دخالت سياسي و نظامي آمريكا در ايران و آزاد گذاشتن تمامي سرمايه هاي ما آزاد مي گردند كه البته اين امر را محول به مجلس اسلامي نموده ام تا آنان به هر نحو كه صلاح مي دانند عمل نمايند. با اينان در ايران به بهترين وجه رفتار شده است ولي تبليغات آمريكا و اقمارش از هيچ دروغ و افترا و تهمتي در اين مورد فروگذار نكردند. در حالي كه امريكا و انگليس به فرزندان عزيز ما بدترين اهانت ها و شكنجه هاي جسمي و روحي را نمودند و هيچ مقام رسمي اي در مجامع بين المللي از اين دوستان عزيز ما دفاع ننمود و هيچ كس آمريكا و انگليس را در مقابل اين رفتار وحشيانه ، محكوم نكرد . از خداوند متعال آزادي و استقلال و جمهوري اسلامي را براي تمام ملت هاي دربند آرزومنديم.

صحيفه نور. ج 13. ص 83. 21/6/1359

6- مقابله مسلمين با مخالفان ، با استفاده از سلاح ايمان

يك فردي كه با قوه ايمان پيش مي رود با افراد زيادي كه همان قوه دارند لكن ايمان ندارند اين مقابله مي كند . در اسلام اگر ملاحظه كرده باشيد . در بعضي از جنگها كه پيش آمد براي مسلمين و يك عده كمي بودند تمام قوايشان به حسب آن طوري كه در تاريخ هست ظاهرا سي هزار بود و پيشقراول لشكر روم ظاهرا بود . پيشقراولشان شصت هزار بود و دنبالش هشتصد يا هفتصد هزار جمعيت با ساز و برگهايي كه آن وقت روم و ايران داشتند اين كتيبه آنها يعني پيشقراولهاي آنها وقتي كه روي آوردند كه شصت هزار ظاهرا بود . يكي از سردارهاي اسلام گفت كه من با سي نفر مي روم با اينها مقابله مي كنم با سي عدد و ما اگر اينها را ترسانديم و سي نفرمان رفت و شصت هزار نفر را عقب نشاند . اين چشم زخم اسباب اين مي شود كه اينها آن لشكر بزرگشان هم شكست بخورد . خوب اشخاصي كه آنجا بودند گفتند سي تا آخر نميشود . شصت هزار نفر با سي نفر ؟ بالاخره قرار شد شصت هزار نفري . هر نفرمقابل هزار نفر و شكست دادند اينها را و اين اسباب اين شد كه لشكر روم كه تهيه ديده بود و هشتصد هزار هم دنبالش بود . ان هم شكست بخورند و بروند سراغ كارشان . اين قوه ايمان است يعني يك مومني كه اگر بكشد . بهشت مي رود و از اينجا بهتر است ، با يك همچو حربه اي كه حربه ايمان است . اين ديگر ترسي از اين ندارد كه كشته بشود اين شهادت را براي خودش سعادت مي داند . آنهايي كه مقابل شما هست . براي دنيا مي زنند . انهايي كه اعتقاد به ماوراي طبيعت ندارند ، اعتقاد به قيامت ندارند ، اعتقاد به بهشت و جهنم ندارند ، آنها براي همين دنياست ، مي خواهند دنيايشان درست بشود . خوب كسي كه مي خواهد هي خودش را حفظ كند كه غلبه كند و دنيايش چه بشود. اما اين آدمي كه براي خدا ، اين آدمي كه براي مقصد الهي قدم بر مي دارد و وارد ميدان مي شود ، اين آدم براي دنيا نيست تا اين كه لرزه اي در قلبش بيايد . اين براي خداست.

صحيفه نور. ج12 . ص45

 

7- ما مكلفيم به مبارزه با مخالفين اسلام و ملت

وعمده مطلب اين است كه ما تكليفي داريم ، ما مكلفيم ، خدا به ما تكليف داده است كه با اين مخالفين اسلام و مخالفين ملت اسلام مبارزه كنيم يا پيش مي بريم . يا نمي بريم اگر پيش برديم كه الحمدلله، هم ما به تكليفمان عمل كرده ايم و هم پيش برديم و اگر هم مرديم و كشته شديم . به تكليفمان عمل كرديم . ما چرا بترسيم . ما شكست نداريم ، شكست براي ما نيست براي اين كه از دو حال خارج نيست يا پيش مي بريم كه پيروز هم شديم يا پيش نمي بريم كه پيش خدا آبرومنديم . اوليا خدا هم شكست مي خورند . حضرت امير در جنگ معاويه شكست خورد ، اين كه حرف ندارد . شكست خورد ،. امام حسين سلام لله عليه هم در جنگ با يزيد شكست خورد و كشته شد اما به حسب واقع پيروز شدند آنها ، شكست ظاهري و پيروز واقعي بود . اگر ما ها هم كه براي خدا مي خواهيم كار كنيم شكست هم بخوريم ، تكليف را عمل كرديم و به حسب واقع هم پيروزي با ما خواهد شد.

صحيفه نور، ج 9 . ص 22

8- مقابله ملت ايران با تمام قدرت ها

شما مثل اين كه از انقلاباتي كه در دنيا واقع شده است ، كم توجهش كرديد و انقلاب مثل يك تبديل مثلا نخست وزيري با يك رئيس جمهور مي دانيد . شما مي دانيد كه اين انقلاب ايران يك انقلاب نمونه است . از حيث اين كه انقلاب هايي كه در دنيا بوده است و در اين صد سال اخير زياد هم بوده است ، آنها با يك كودتاي نظامي بسياري از اوقات واقع مي شده است يك قدرت شيطاني مي رفته است . يك قدرت شيطاني ديگر جايش مي آمده است . به مجرد اين كه انقلاب مي شده است و اين كودتا تحقق پيدا مي كرده است ، در دست و دهان و قلم همه را مي شكستند . در همين چند روز كه ملاحظه مي كنيد يك انقلاب در يكي از ممالك واقع شده است و دنبالش به طوري كه رسانه ها مي گفتند تمام مطبوعات تعطيل ، تمام فعاليتهاي سياسي تعطيل . تمام احزاب تعطيل و خفقان براي همه . و باز انقلاباتي كه در دنيا شده است مثل انقلاب اكتبر ، انقلاب فرانسه . اينها در سالهاي طولاني . تا سالهاي طولاني دنبالش زحمت ها ، قحطي ها و كشتارهاي چند ميليوني.

صحيفه نور، ج10. ص98

9- طريق مبارزه انبياء قيام بر ضد مستكبرين بوده است

سابقا يك مطلبي بود كه علمي بود كه اگر اجتماع كنند مردم با هم اگر يك ملتي با هم اجتماع بشود نمي شود جلويشان را بگيرند روي آن مساله علمي اي كه داشتند و ديد سياسي كه داشتند نمي گذاشتند اقشار با هم نزديك بشوند ما ها را از دانشگاهي ها همچو دور كردند كه ماها آنها را تكفير مي كرديم آنها ما را تحميق مي كردند آنها مي گفتند اين دسته -عرض مي كنم- كه عمال دربار هستند، آخوند يعني درباري ،آخوند يعني انگليسي.اصل دين را اينها دين را آنكه به جا آورند براي افيون است دين اينها قدرتمندها ايجاد كرده اند و ديني را كه اينها ايجاد كرده اند قدرتمندها بودند براي اين كه مرد را خواب بكنند و آنها قدرت خودشان را اعمال بكنند كه مبادا توده ها بر ضد قدرتمند ها چيره بشوند اينها با وعده بهشت و با وعده اين طور چيزها مردم را آرام مي كنند لالايي مي گويند براي مردم ، مردم را بيهوش مي كنند و قدرتمندها مردم را مي چاپند در صورتي كه اگر هر منصفي به تاريخ انبيا مراجعه كند مي بيند كه انبيا بودند كه توده ها را بيدار مي كردند بر ضد دولتها خوب اين موسي عليه سلام است كه توده مردم را يك آدم شبان با يك عصا راه افتاد توده مردم را بيدار كرد بر ضد فرعون نه فرعون موسي را درست كرد براي خواباندن آنجا موسي مردم را تجهيز كرد براي اينكه جلوي قدرتمند ها را بگيرد اين تاريخ اسلام كه دم دستمان است و همه شما مي دانيد كه اين طور نبود كه قدرتمندهاي قريش حضرت رسول را درستش كرده باشند و دين اسلام را درست كرده باشند براي اينكه توده ها را خواب كنند اين حضرت رسول بود كه توده ها را بيدار كرد ، گداها را بيدار كرد ، صعلوك را بيدار كرد ، فقرا را بيدار كرد و بر ضد اين چيزها قيام كرد بر ضد قدرتمندها جنگهاي پيغمبر همه با قدرتمندها بوده اين طرف عبارت از يك عده بي ساز و برگ يك عده توده مردم فقرا و ضعفا و مستضعفين و مستكبرين وعرض بكنم كه داراي كذا و كذا آن تبليغات آنها به قدري بوده است كه شايد در بين خود ماها و شايد در بين جوان هاي ما اين معنا را به باور رسانند به ثبت رسانند كه خير، اصل دين براي همچين چيزي است در صورتي كه اصل مطلب بوده است در خارج همه مي دانند كه عكس مطلب بوده است هميشه نزاع ما بين پيغمبرها از توده ها شروع شده بر ضد مستكبران ، برضد قدرتمندان از آن رو (( اين روحانيون طرفدار دولتها هستند شما اگر سوابق را ما يادمان نيست چه برسد به شما ولكن من از اول دولت رضا شاه تا حالا يادم هست و وارد در جريان بودم و مطلع بودم شما البته اكثرتان يادتان نيست از اولش از بين ما شايد بعضي هايتان آنكه با اين قدرت شيطاني در طول اين پنجاه و چند سال مخالفت كرد روحانيون بودند تمام جبهه هاي سياسي كنار بودند گاهي ممكن بود يك كلمه اي در خارج اينها بگويند اما آنكه در داخل ، در داخل مملكت قيام كردند بر ضد رضا شاه علماي تبريز بودند يك وقت هم علماي خراسان بودند يك وقت هم علماي اصفهان بودند كه در قم جمع شدند كه ما همه اش را حاضر بوديم آن كه در مجلس مخالفت مي كرد جبهه ملي نبود مدرس بود نهضت آزادي نبود مدرس بود كه مي ايستاد بر خلاف آنجا اينها آنوقت چيزي نبودند كاري نداشتند به اين كارها بعد كه چيز شد خوب آنها حالا هستند ما كاري با آنها نداريم اما قضيه اين است كه تبليغات بر ضد روحانيت بوده است و اين تبليغات براي خاطر اين بوده است كه آنها مي خواستند كه اين جناح روحاني را از مردم جدا بكنند تا نتوانند اينها با هم مجتمع بشوند و تا نتوانند منافع اينها را در اختيار بگيرند اين قضيه تز آنها و جهات سياسي و علمي .

صحيفه نور . ج 6، صص30و 31و 32

 

 تعداد بازدید:  2676
Skip Navigation Links
زندگینامهزندگینامهExpand زندگینامه
کتابشناسیکتابشناسی
مقالاتمقالات
آثار امام خمینیآثار امام خمینیExpand آثار امام خمینی
اشعار اماماشعار امامExpand اشعار امام
مستنداتمستنداتExpand مستندات
اشعار درباره اماماشعار درباره امامExpand اشعار درباره امام
خاطراتخاطراتExpand خاطرات
بیاناتبیاناتExpand بیانات
امام از نگاه جهانامام از نگاه جهانExpand امام از نگاه جهان
آثار درباره امام آثار درباره امام Expand آثار درباره امام

 

 

سایر پایگاه ها