ديدگاههاي امام (ره) در مورد مقابله با ابرقدرتها و استكبار                 


ديدگاههاي امام (ره) در مورد مقابله با ابرقدرتها و استكبار

1.        لزوم مقابله با توطئه قدرت هاي بزرگ در جهت استحاله فرهنگي

ما آن صدمه اي كه از قدرت هاي بزرگ خورديم ، بايد بگوييم كه بالاترين صدمه ، صدمه شخصيت بوده . آنها كوشش كردند كه شخصيت ما را از ما بگيرند و به جاي شخصيت ايراني و اسلامي ، يك شخصيت وابسته اروپايي شرقي و غربي به جايش بگذارند . يعني تربيت فاسدي كه در رژيم سابق بود و به تدريج داشت قوت مي گرفت . اين بود كه از همان كودكستان شروع كنند به اين برنامه كه اطفال ما را از همان جا زمينه تبدليشان را به يك موجود وابسته فراهم كنند تا برود به مرتبه بالا مثل دبيرستان بعد هم بالتر از او .

صحيفه نور ، ج 14 ، ص 76

2.        مقابله با استعمارگران ، گامي در جهت ايجاد وحدت و همدلي

اين جدايي كه در اين طول زمان بين اقشار ملت بود . اين يك امري بود كه استعمار گران اين امر را درست كرده اند يعني عمال آنها در اينجا و خود آنها با تبليغات بين اقشار ملت جدايي انداختند . بايد ما همه با هم همانطوري كه تا اينجا با هم پيروز شده ايم و همه يك مطلب مي خواستيم و آن اسلام و جمهوري اسلامي ، از اين به بعد هم بايد همه با هم تا آخر نقطه اي كه جراين احكام اسلام در كشور باشد همه با هم باشيم ، جدايي نداشته باشيم .

صحيفه نور ، ج 6 ، ص 6

3.        لزوم مقابله با مستكبران جهانخوار از طريق هوشياري و وحدت

از جمله چيزهايي كه براي قيام مسلمانان و مستضعفان جهان عليه چپاولگران جهاني و مستكبران جهانخوار لازم به تذكر است آن است كه نوعا قدرتهاي ستمگر از راه ارعاب و تهديد يا به وسيله بوق هاي تبليغاتي خودشان و يا به وسيله عمال مزدور بومي خائن شان مقاصد شوم خود را اجرا مي كنند ، در صورتي كه ملت ها با هشياري و وحدت در مقابلشان بايستند موفق به اجراي آن نخواهند شد و زنده ترين شاهد در كشورهاي منطقه ،ايران و افغانستان است .

صحيفه نور ، ج 18 ، ص 19

4.        لزوم مقابله با جهانخواران شرق و غرب بر اساس اسلام

بايد مسلمانان و خصوصا برادران عرب ما بدانند كه مساله اسرائيل و ايران نيست ، مساله اصلي براي جهانخوران شرق و غرب اسلام است كه مي تواند مسلمانان جهان را تحت پرچم پر افتخار توحيد مجتمع و دست جنايتكاران را از كشورهاي اسلامي و از سلطه بر مستضعفان جهان كوتاه و مكتب ارزشمند و مترقي الهي رابر جهان عرضه نمايد.

صحيفه نور ، ج 15 ، ص 125

5.لزوم مبارزه با مستكبرين و حمايت از مستضعفين

“ تمام اديان آسماني از بين توده ها برخاسته است و با كمك مستضعفين بر مستكبرين حمله برده است . مستضعفين در همه طول تاريخ به كمك انبيا برخاسته اند و مستكبرين را به جاي خود نشانده اند . در اسلام پيغمبر اكرم از بين مستضعفين برخاست و با كمك مستضعفين ، مستكبرين زمان خودش را آگاه كرد يا شكست داد . مستضعفين بر تمام اديان حق دارند ، مستضعفين به اسلام حق دارند زيرا در طول تاريخ 1400 ساله اين جمعيت بودند كه كمك كردند دين اسلام را ترويج كردند از دين اسلام ، رژيم هاي شاهنشاهي و مستكبرين وابسته به آن رژيم ، هميشه راه آنها غير راه اسلام بوده است و با مبارزه با اسلام زندگي منحوس خود را ادامه مي دادند . مستضعفين بودند كه دنبال انبيا بودند . دنبال علما بودند ، دنبال اوليا بودند . نهضت ما هم با مستضعفين پيش رفت، مستكبرين يا فرار كردند يا در منازل خود نشستند .

بيانات امام خميني (ره) در جمع عشاير خرم اباد و اقشار مردم ، صحيفه نور ، ج 6 ، ص 189 ، 26/2/58.

6.لزوم مقابله با تهاجم تبليغاتي ابرقدرتها

ما اكنون در اين زمان دست ابرقدرتها را از كشور خود كوتاه كرديم ، مورد تهاجم تبليغاتي تمام رسانه هاي گروهي وابسته به قدرتهاي بزرگ هستيم ، چه دروغ و تهمت ها كه گويندگان و نويسندگان وابسته به ابرقدرت ها به اين جمهوري اسلامي نوپا نزده و نمي زنند ؛ مع الاسف اكثر دولت هاي منطقه اسلامي كه به حكم اسلام بايد دست اخوت به ما دهند به عداوت با ما و اسلم برخاستنه اند و همه در خدمت جهانخواران از هر طرف به ما هجوم آورده اند و قدرت تبليغاتي ما بسيار ضعيف و ناتوان است و مي دانند كه امروز جهان روي تبليغات مي چرخد .

صحيفه نور ، ج 21 ، ص 191

7. لزوم مقابله با نقشه هاي شيطاني قدرت هاي استعمارگر در جهت منزوي كردن روحانيت

از نقشه هاي شيطاني قدرت هاي بزرگ استعمار و استثمارگر كه سال هاي طولاني در دست اجرا است و در كشور ايران از زمان رضاخان اوج گرفت و در زمان محمد رضا با روش هاي مختلف دنباله گيري شد ، به انزوا كشيدن روحانيت است كه در زمان رضاخان با فشار و سركوبي و خلع لباس و حبس و تبعيد و هتك حرمت و اعدام و امثال آن و در زمان محدرضا با نقشه و روش هاي ديگر كه يكي از انها ايجاد عداوت بين دانشگاهيان و روحانيون بود ، كه تبليغات وسيعي در اين زمينه شد و مع الاسف به واسطه بي خبري هر دو قشر از توطئه شيطاني ابرقدرت ها نتيجه چشم گيري گرفته شد . از يك طرف از دبستانها تا دانشگاهها كوشش شد كه معلمان و دبيران و اساتيد و روساي دانشگاهها از غرب زدگان يا شرق زدگان و منحرفان از اسلام و ساير اديان انتخاب و به كار گماشته شوند و متعهدان مومن در اقليت قرار گيرند كه قشر موثر را كه در آينده حكومت را بدست مي گيرند ، از كودكي تانوجواني و تا جواني طوري تربيت كننند كه از اديان مطلقا و اسلام به خصوص و از وابستگان به اديان و زمين خواران و طرفدار ارتجاع و مخالف تمدن و تعالي در بعد از ان معرفي مي نمودند و از طرف ديگر با تبليغات سوء ، روحانوين و مبلغان و متدينان را از دانشگاه ترسانده و همه را به بي ديني و بي بندو باري و مخالفت با مظاهر اسلام و اديان متهم مي نمودند .

صحيفه نور ، ج 21 ، ص 182

8. لزوم مقابله با توطئه هاي جهانخواران با تكيه بر اسلاميت نظام

من قبلا نيز گفته ام همه توطئه هاي جهانخواران عليه ما از جنگ تحميلي گرفته تا حصر اقتصادي و غيره براي اين بوده است كه ما نگوئيم اسلام جوابگوي جامعه است و حتما در مسائل و اقدامات خود از آنها مجوز بگيريم .

صحيفه نور ، ج 21 ، ص 99

از توطئه هاي مهمي كه در قرن اخير ، خصوصا در دهه معاصر و بويژه پس از پيروزي انقلاب آشكارا به چشم مي خورد ، تبليغات دامنه دار با ابعاد مختلف براي مايوس نمودن ملت ها و خصوص ملت فداكار ايران از اسلام است . گاهي ناشيانه و با صراحت به اين كه احكام اسلام كه هزار و چهارصد سال قبل وضع شده است نمي تواند در عصر حاضر كشورها را اداره كند يا آن كه اسلام يك دين ارتجاعي است و با هر نوآوري و مظاهر تمدن مخالف است و در عصر نمي شود كشورها از تمدن جهاني و مظاهر آن كناره بگيرد وامثال اين تبليغات ابلهانه و گاهي موذيانه و شيطنت آميز ، به گونه طرفداري از قداست اسلام كه اسلام و ديگر اديان الهي سروكار دارند با معنويت وتهذيب نفوس و تحذير از مقامات دنيايي و دعوت به ترك دنياو اشتغال به عبادات و اذكار و ادعيه كه انسان را به خداي تعالي نزديك و از دنيا دور مي كند و حكومت و سياست و سر رشته داري بر خلاف آن مقصد و مقصود بزرگ و معنوي است.

صحيفه نور ، ج 21 ، ص 177

د) دنياي غرب و شرق

1.        لزوم مقابله با راهبردهاي تبليغاتي غرب جهت تضعيف مسلمانان

از جمله مسائلي كه به مسلمانان و مستضعفان جهان اجازه هيچ گونه فعاليت براي خروج از قيد و بند استعمارگران را نمي دهد و آنان را به هر حال ركود و عقب افتادگي نگاه مي دارد تبليغات همه جانبه اي است كه غربزدگان و شرق زدگان يا به امر ابرقدرت ها يا كوتاه نظري خود در سراسر كشورهاي اسلامي و استضعافي به راه انداخته اند و مي اندازند و آن است كه علم و تمدن و پيشرفت مختص به دو جناح امپرياليسم و كمونيسم است و آنان خصوصا غربي ها و اخيرا آمريكايي ها نژاد برتر هسستند و ديگران نژاد پست و ناقص هستند و ترقي آنان در اثر والا نژادي آنان است و عقب افتادگي اينان در اثر نقص نژادي است و به تعبيرديگر ، آنان انسان هاي تكامل يافته هستند . پس كوشش براي پيشرفت بي فايده است و زادگان يا بايد وابسته به سرمايه داري غرب باشند ويا كمونيسم شرق و به بيان ديگر . از خود هيچ نداريم و بايد همه چيز را زا ابرقدرت هاي غرب يا شرق بگيريم ، علم را ، تمدن را ، قانون را ، پيشرفت را و شما امروز سياه ما را مي بينيد كه در اثر اين تفكر كه بر ما تحميل كرده اند و هر چيز اگر ممتاز مي باشد و از خودي باشد به همين جرم مشتري اش كم است و همين را اگر اسم غربي به آن بگذارند مشتري زياد پيدا يم كند .

صحيفه نور ، ج 18 ، ص 89

2.        لزوم مقابله با شرقي ها و غربي ها به جهت اسلام ستيزي آنها

ما مي دانيم كه شرقي ها و غربي ها با ما خوب نيستند و نخواهند بود و خير و صلاح ما را نمي خواهند و دليلش هم وضعي است كه شما مي بينيد كه اكثر جناح هايي كه در دنيا هستند بر ضد ما تبليغ مي كنند و اين به خاطر آن است كه آنها اسلام را نمي خواهند و هر كشوري كه بخواهند به اسلام عمل كند مورد تهاجم آنها قرار مي گيرد .

صحيفه نور ، ج 18 ، ص 163

3.        لزوم مقابله با توطئه هاي شرق و غرب براي براندازي اسلام

توطئه هاي شرق و غرب براي براندازي اسلام و جمهوري اسلامي به هم پيوند خورده اند و سازمان هاي عريض و طويل حقوق بشر و امنيت جهاني با رسانه هاي گروهي چپ و راست يك صدا به مقابله با آن برخاسته اند .

صحيفه نور ، ج 19 ، ص5

 

 تعداد بازدید:  2704
Skip Navigation Links
زندگینامهزندگینامهExpand زندگینامه
کتابشناسیکتابشناسی
مقالاتمقالات
آثار امام خمینیآثار امام خمینیExpand آثار امام خمینی
اشعار اماماشعار امامExpand اشعار امام
مستنداتمستنداتExpand مستندات
اشعار درباره اماماشعار درباره امامExpand اشعار درباره امام
خاطراتخاطراتExpand خاطرات
بیاناتبیاناتExpand بیانات
امام از نگاه جهانامام از نگاه جهانExpand امام از نگاه جهان
آثار درباره امام آثار درباره امام Expand آثار درباره امام

 

 

سایر پایگاه ها