İSLAM İNKILABININ İHRACI-8                 


İSLAM İNKILABININ İHRACI-8

İmam Humeyninin -ks- Eserlerini Tanzim

ve Yayınlama Müessesesi Uluslararası İlişkiler Bürosu

Çeviren: İsmail Bendiderya

8. BÖLÜM

İNKILÂBIN İHRACI, GERÇEKLEŞMİŞ BİR FİKİRDİR


İslam Ülkelerinde İnkılabın Sesi Çınlamada

İranda gerçekleşen büyük inkılabın sesi islam ülkeleri ve diğer ülkelerde yankılanıp çınlamakta ve iftihara vesile olmaktadır. Siz aziz millet, islam milletlerinin yiğit gençlerini uyarmış oldunuz. Umulur ki sizin güçlü ellerinizle islam devletinin iftiharlar dolu sancağı bütün kıtalarda dalgalanır; Allah Tealâdan dileğim budur benim!

Ae, 3/227, t:1.9.1357.

***

İnkılâbımız İhraç Oldu Bile!

Diğer bir mesele de inkılabın ihracıdır; defalarca söylediğim gibi, biz, kimseyle savaşmak niyetinde değiliz. Bugün bizim inkılabımız ihraç olmuş durumdadır! Heryerde islamın adı var ve mustazaflar islama ümit bağlamış durumdalar. Doğru bir tebliğatla, islamı gerçekte olduğu haliyle dünyaya tanıtmanız gerekir. Milletler islamı tanıyacak olurlarsa kesinlikle ona yöneleceklerdir; biz, islam hükümlerinin dünyada uygulanmasından başka bir şey istiyor değiliz ki!

Ae, 15/200, t:29.7.1360.

***

Dünyayı Sömürenlere Karşı Genel ve Köklü Bir İnkılab Gerçekleşir İnşaallah

Bu güçlü düşmanlar karşısında hangi rejim olsa, yıkılır giderdi belki; ama islam inkılâbı mucizevî bir şekilde yoluna devam etmekte ve dünya müslümanlarıyla mustazaflarının önemli bir kısmını uyandırmış bulunmaktadır; umulur ki, dünyayı sömüren insanlık düşmanlarına karşı bütün dünya çapında genel ve köklü bir inkılab gerçekleşir inşaallah. İran inkılâbı güçlü bir şekilde ilerlemekte, günden güne birlik ve dirliği daha da artmakta ve düşmanları yenilgiye uğramaktadırlar.

Ae, 16/113, t:15.1.1361.

***

İran Heryerde Gündemde

Allaha hamdolsun şimdi bütün dünyada gündemdesiniz siz; kitle iletişim araçlarına bir bakın, heryerde İran gündemde, bütün dünyanın gündemi İran... İrandaki bu islâmî hareket hepsini dehşete düşürmüş!..

Ae, 16/175, t:13.3.1361. 

***

İslamın Nüfuz Ve Etkinliği Bölgeyi de Aşmış Durumda

Onlar öyle birşeyi kaybettiler ki[1]; herşeyi kaybetmelerine sebeb olacak bir kaynağı... Bu mesele -islamın nüfuz ve etkinliği- bölgeyi de aşmış ve bizzat onların kendisine ulaşmıştır şimdi!...

Ae, 16/206, t:29.3.1361.

***

Milletler İrana Aşıktır

Sesinizi duyan ve ne dediğinizi anlayan herkes sizinledir. Sesinizi duyup ne dediğinizi anladığı halde size düşman olanlar-ın bu davranışının nedeni ise -bunu -islam inkılabını- kendi saltanat ve egemenliklerine aykırı görmelerindendir; bunu cumhurbaşkanlıklarına, kendi çıkarlarına muhalif görenler size düşmandırlar. Zayıf -ezilmiş- milletlerden hangisi sizin sesinizi duyduysa sizinle muvafıktır. Yurtdışına gidenler oradan döndüklerinde bütün milletler İrana âşık diyorlar, İranı seviyor herkes, ümitlerini İrana bağlamışlar diyorlar. Milletimiz dirensin, üniversitemiz dirensin, eski dînî ilmiye medreselerimiz dirensin, ordumuz ve herşeyimiz-le- milletimiz dirensin, zira dayanıp direnme, bu hareket ve inkılabın sürmesine ve heryere geçmesine neden olur.

Ae, 17/25, t: 28.6.1361.

***

Bu Hareketin Dalgası Heryere Ulaşmış Durumda

Sizin bu hareketiniz ve bu inkılâbınızın dalgası tüm dünyaya ulaşmış durumda şimdi. Sizin bu zaferinizin yarattığı dalga bütün dünyayı etkisi altına almış durumda. Amerikanın uşaklarından bir uşak olma dışında dünya topluluğunda adı dahi anılmayan bir İran, insaf sahibi herkesin de tasdik ettiği üzere bugün tüm dünyada -gündemdedir- ve bu İslam Cumhuriyeti muzafferdir ve zaferi de sürecektir inşaallah.

Ae, 17/63, t:25.7.1361.

***

İslam Dünyanın Dört Bir Yanına İhraç Oldu

Allaha hamdolsun bugün islamın ve -müslüman- İranlının gücü İranda öyle bir konumdadır ki tüm zayıf milletlerin dikkatini kendisine çekmiş ve islam dünyanın dört bir yanına ihraç olmuştur. Amerikadaki şu aziz siyahlardan Afrikaya ve Sovyetlere varıncaya kadar her yere islamın nuru yansımış, insanların ilgi ve dikkati islama yönelmiştir. İnkılabın ihracı derken biz de bunu kastediyorduk zaten, şimdi gerçekleşmiş bulunuyor işte, islam heryerde küfre galebe çalacaktır inşaallah.

Ae, 17/240, t:4.2.1362.

***

İslam Bütün Dünyada Tecelli Etmiştir

Allaha hamdolsun, islam tecelli edip kendisini göstermiş ve bütün dünya, dünyadaki bütün mazlumlar bu İslam Cumhuriyetine ilgi duyar olmuşlardır.

Ae, 18/41-140, t: 13.7.1362.

***

Heryerde İslamın Tecellisi

İslamın tecellisi Kremlin saraylarına kadar gitmiş, Beyaz saraylara kadar ulaşmış, Latin Amerikaya bile varmış; Afrikaya kadar, Mısıra kadar ulaşmış, islamı konuşmak zorunda bırakmıştır onları. Biz onların islama inanmadıklarını, hatta karşı olduklarını biliyoruz. Ama İrandan yurtdışına yansıyan bu tecelliyle birlikte, islama inanmayanlar bile islam -egemen- olmalı diyor şimdi, islam hududu hakim olmalı diyor şimdi! Bu -gelişme- onların müslüman olmasından değil; İrandan dışarıya vuran bu yansımanın bir bereketidir. Ancak sopayla edeb edilebilen Saddam[2] bile namaz kılıyor diyorlar şimdi[3], kıldığı namazı da yanlış kıldı ya... -Nedense- herkes zâhid, âbid ve müslüman oluverdi. Küçük bir şey değil; çok önemli bir mesele bu aslında. Bu ilahi nurun inşaallah gelişip yayılacağını ve ardından Allah Tebarek ve Tealanın nusret ve yardımını müjdeleyen bir meseledir bu. Nitekim siz İran milleti Allaha yardım etmek istiyorsunuz, bunun ardından Allahın yardımı gelir işte, Allah Tealâ bizzat vaadetmiştir bunu. Ama -Allahın vaadettiği bu yardımın gerçekleşmesi için- bizim islama yardımcı olmamız, Allaha yardım etme düşüncesi içinde bulunmamız gerekir. Allah için çalışmayı, Allahın dinine yardımcı olmayı düşünmemiz gerekir. Eğer biz bunu yapacak olursak hiç şüphesiz, Allahın vaadi gerçekleşecek ve Onun yardımı geliverecektir.

Ae, 19/28, t:18.5.1363.

***

İslam’ın Işığı İrandan Tüm Dünyaya Ulaşmış Durumda

Şunu biliniz ki islamın ışığı İranın merkezinden bütün dünyaya ulaşmış bulunuyor, her yerde islamın nuru var şimdi.

Bilmem, siz de duydunuz mu; Amerikada islam bankası açmak istiyorlarmış. Onların sözünü ettiği islamla bizim islam dediğimiz şey tamamen farklı tabi; ama yine de islam bankası açmak istediklerini duydum ben. Mısır, Sudan[4]... vb. gibi birtakım ülkelerden islam hükümlerinin sesinin yüselmesi kendiliğinden vuku bulmuş bir olay mıdır sanıyorsunuz? -Hayır- islam dalgasının etkisidir bu, islam dalgası heryere ulaşmış ve heryerden bu ses gelmeye başlamıştır. Amerikada da aynı olay var şimdi, diğer yerlerde de aynı olay var. İster istemez etkilendiler bu hare ketten, bu islamî hareket diğer ülkeleri de etkisi altına aldı, islam ülkelerinin müslümanları bizimle zaten. -Buna rağmen- kimi zaman İran bir kenara itildi, inzivada artık demelerinin sebebi nedir biliyor musunuz? Yani Amerikayla ilişkimiz olmayışını kastediyorlar. Biz Amerikaya bir adım yaklaşacak olsak o yüz adım gelmeye hazır; ama biz onu saymıyoruz bile, aldırmıyoruz ona; diğer -müstekbir-lerine karşı da öyle! Eğer bizim milletler nezdinde yalnız olduğumuzu kastediyorlarsa, işte, bütün milletlerin bize ilgi duyduğu herkesçe malum! Bugün nerede islami bir toplanma varsa, nerede ehl-i sünnet ve ehl-i şia kardeşlerimiz toplanıp biraraya gelerek islamı konuşuyor ve  herşeyin islama göre olması, kendi ülkelerinin de islâmî olması gerektiğini konuşuyorlarsa -ki heryerde durum böyle- Allah Tebarek ve Tealânın lütuf buyurmuş olduğu bir yansımadır bu, her tarafı nura boğmuş, ışıklandırmıştır.

Ae, 19/195, t: 8.5.1364.

***

İslam’ın Sesi Dünyanın En Uzak Noktalarında Bile Yankı Uyandırmıştır

Muhterem İranlı hacıların aşk mabedi ve sevgilinin makberine doğru yolculuğu ve Allah Tealayla azametli Resulü sallallahu aleyhi ve âlihi veselleme doğru hicretlerinin eşiğinde bulunduğumuz şu günlerde islamın sesi dünyanın en uzak noktalarında bile yankı uyandırmış, islamın manevî bayrağı bütün kıtalarda dalgalanmaya başlamış ve bütün dünyanın gözü, kademine ruhlar feda olası Veliyyullah-i Azamın* ülkesine çevrilmiştir.

Ae, 20/110, t:6.5.1366.

***

Mekke Hadisesi İslam Dünyasında Büyük Değişimlerin Menşei Oldu

Aziz ve yiğit İran milleti şundan emin olmalıdır ki Mekke hadisesi[5] islam dünyasında büyük değişiklere neden olmuş ve islam ülkelerindeki bozuk düzenlerin kökünün kazınıp dinadamı kılıklıların tamamen dışlanması için uygun bir ortam hazırlamıştır. Nitekim müşriklerden berâet ve teberride bulunuş destanının üzerinden henüz 1 yıldan fazla bir zaman geçmediği halde aziz şehidlerimizin tertemiz kanlarının elvan kokusu tüm dünyaya yayılmış ve etkileri dünyanın en uzak noktalarında bile kendisini göstermeye başlamıştır. Filistin halkının sergilediği kahramanlık destanı tesadüfi bir olay değildir.Bu kahramanlık destanını yazanların kimler olduğunu ve siyonistlerin vahşice saldırıları karşısında çıplak ellerle korkusuzca direnmekte olan Filistin halkının bugün  hangi ülkü ve ideale dayanarak böylesine direnebildiğini düşünebilmekte midir dünya? Onlarda yılmaz bir direnç dünyası yaratan şey sırf vatan sevgisi midir yani? Filistinlilerin eteğine dökülen direniş ve dayanma meyvesiyle nur ve ümit zeytinleri, satılmış politikacıların ağacından mı dökülmektedir? Elbette ki hayır, zira bunlar Filistinlilerin yanıbaşında ve Filistin milleti adına yıllardır zaten nasiplenmekteler! Şüphe yok ki,Allah-u Ekberin sesidir bu! İranda şahı ve Beytul Mukaddeste de işgalcileri ümitsizliğe sürükleyen bizim milletimizin haykırışıdır bu işte! Bu, hac gösterisi sırasında İranlı bacı ve kardeşleriyle omuz omuza Kudüsün hürriyetini haykırarak Amerikaya ölüm! İsraile ölüm! Sovyetlere ölüm! diye gürleyip bizim azizlerimizin kanının döküldüğü şehadet ırmağına kanını vererek şehadete nail olan Filistin milletinin -etkilendiği- berâet ve teberrî sloganının gerçekleşmesidir! Evet, Filistinli, kaybettiği yolunu, bizim müşriklerden berâet ve teberrî yolumuzda buldu; demir duvarların nasıl yıkıldığını, kanın kılıca, imanın küfre ve haykırışın kurşuna nasıl galebe çaldığını bu mücadelede gördük; İsrailoğullarının Nilden Fırata kadar rüyasının[6] nasıl alt-üst olduğunu ve Filistinin incili yıldızının bizimne doğu ne batı! şeklindeki şecere-i mübarekemizle nasıl parladığına şahit olduk. Bugün bizi küfür ve şirkle uzlaşmaya zorlayabilmek için nasıl dünya çapında yoğun çalışmalar yapılmaktaysa, müslüman filistin milletinin öfkesinin alevlerini söndürebilmek için de aynı şekilde yoğun faaliyetler yapılmaktadır ki bu da inkılabın nasıl ilerlediğini gösteren nice örneklerden biridir sadece. Üstelik bugün bizim islam inkılabımızın prensiplerine inananlar bütün dünyada artış göstermektedir ve biz onları inkılabımızın potansiyel sermayesi olarak görmekteyiz; bizi desteklediğine dair kanının  ürekkebiyle tomarlara imza atıp inkılabın çağrısına can-u gönülden ve kelle koltukta lebbeyk diyen ve Allahın izniyle bütün dünyanın kontrolünü ele geçirecek olanlar da öyledir.

Hakla batılın, fakirlikle zenginliğin, zayıf  ırakılmışlıkla istikbarın, baldırı çıplak yoksullarla hiçbir derdi olmayan ve refah içinde yüzenlerin savaşı başlamıştır bugün. Ben, dünyanın dört bir yanında mücadele yükünü omuzuna alıp Allah yolunda ve müslümanların izzet ve onurunu yüceltmek gayesiyle cihada azmeden tüm azizlerin ellerini ve pazularını öpüyor, hürriyet ve kemal goncalarını en samimi duygularla selamlıyor ve İranın aziz ve yiğit milletine de şunu arzediyorum: Allah Tealâ sizin maneviyatınızın etki ve bereketlerini tüm dünyaya ihraç etmiş bulunuyor, sizin nurlu kalplerinizle gözleriniz mahrumları koruma yuvasına dönüşmüş; inkılâbî kininizin kıvılcımları solun ve sağın dünyayı sömüren vampirlerini dehşete düşürmüştür.

Ae, 20/34-233, t: 19.4.1367.

***


[1] - Onlar öyle bir şeyi kaybettiler ki: Sömürü güçlerinin İranı sömürme imkanını kaybetmesine değiniliyor.

[2] - Ancak Sopayla Edeb Edilebilen: İyilikle yola gelmeyen, nasihate aldırmayan Saddam gibileri kastediliyor: Nush ile uslanmayanı etmeli tekdîr/Tekdîr ile uslanmayanın hakkı kötektir.

[3] - Saddam: Irak cumhurbaşkanı.

[4] - Sudan: Cafer Numeyri döneminin Sudanı kastediliyor.

* - Hz. Mehdi -as-

[5] - Mekke Hadisesi: Suudi rejiminin polis ve emniyetinin hş. 1366 Ziyhiccesinin 6. günü, Allahın evini ziyarete giden hacılara vahşice saldırdığı ve müşriklerden berâet merasimini yerine getirmekte olan İranlı, Türkiyeli ve diğer ülkelerden gelen binlerce müslümanı çağın en büyük şeytanı olan Amerika ve onun bölgedeki siyonist uşağı İsraile ölüm diye haykırdıkları için kanlar içinde yere serip yüzlerce masum müslümanı şehid ederek Amerikayla İsraili memnun etmeye çalıştığı kanlı Mekke faciası kastediliyor.

[6] -İsrailoğullarının Nilden Fırata kadar şeklindeki Büyük İsrail rüyası: Yahudiler bugünkü Kudüs topraklarına yerleşerek bu beldeyi yavaş  yavaş işgal edip orada bugünkü siyonist İsrail devletini kurduktan sonra baklayı  ağızlarından çıkarmış ve Nilden Fırata kadar şeklindeki meşhur siyonist ülküyü açıkça dile getirir olmuşlardır. Siyonist işgalci İsrail rejiminin pervasızca açıklamaktan  artık çekinmediği bu hain yahudi ülküsüne göre Mısırdaki Nilden başlayarak Iraktaki Fırat kıyılarının tamamına kadar olan ve bugünkü Suriyeyle Türkiye topraklarının da önemli bir kısmını kapsamına alan toprakların tamamı İsrailoğullarına vaadedilmiş olup onların Arz-ı Mevud larıdır ve bu nedenle de mutlaka eninde sonunda İsrailin eline geçmesi gerekmektedir. İsrailin esasen bu ülkü üzerine kurulduğunu bilen rahmetli İmam Humeyni müslümanların tam ortasına yerleştirilen bu kanser tümörünün kökünden kesilip atılmasından başka çare bulunmadığını vurgulamakta ve İsrail bir an önce yok edilmelidir! diyerek bütün müslümanları var gücüyle uyarmaktaydı. Nitekim son günlerde İsrailin Antalyadaki Manavgat suyuna talib olduğunu açıkça söylemesi de bu menfur emelin açığa vuran bir yüzüdür.

 

 تعداد بازدید:  2666